Wij verkopen geen alcohol aan minderjarigen.

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Artikel 1

1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen bvba Buys  en zijn Opdrachtgevers.
1.2 Iedere opdracht in gelijk welke vorm ook, houdt van rechtswege de erkenning in vanwege de Klant van zijn kennisname van onderhavige algemene voorwaarden en zijn aanvaarding ervan zonder voorbehoud.
1.3 Eventuele andersluidende algemene voorwaarden van de Klant of eventuele afwijkingen op onderhavige algemene voorwaarden zullen slechts toepasselijk zijn mits  voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding door bvba Buys , de bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan alsdan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.
1.4 De ongeldigheid van enige bepaling van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De nietige bepaling zal vervangen worden door een bepaling met gelijkaardige strekking die gelet op de bedoeling van partijen en de economie van de overeenkomst, de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 2

Elke offerte of bestelbon getekend door de Klant verbindt deze onherroepelijk, behalve de uitzonderingen voorzien bij wet. Elke bestelling gedaan door de Klant is onherroepelijk, ongeacht of er al dan niet een voorschot werd betaald.

Artikel 3

3.3 Bvba Buys is ten allen tijde gerechtigd een voorschot te vragen van de Klant ter dekking van allerhande door haar voor te schieten en of voorgeschoten taksen, rechten en andere bedragen betaalbaar voor de uitgifte van haar facturen.

Artikel 4

4.1 Bvba Buys is tegenover de Klant slechts aansprakelijk voor schade, indien en voor zover deze schade is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bvba Buys en/of de door haar ingezette medewerker(s), agenten of onderaannemers.
4.2 Iedere klacht en/of mededeling in verband met of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst dient binnen de 5 dagen per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van bvba Buys met precieze opgave van de schade en/of tekortkomingen, en dit op straf van verval van alle rechten.
4.3 De Klant mag in geen geval een verlies of beschadiging van welke aard dan ook inroepen om de volledige betalingen of een gedeelte van de verschuldigde betalingen aan bvba Buys.

Artikel 5

5.1 De Klant erkent en aanvaardt dat de facturen, aanmaningen en briefwisseling van bvba Buys via elektronische post of per telefax kunnen verzonden worden naar het e-mail adres dat de Klant heeft opgegeven. Tussen partijen geldt een verzendingsbericht waaruit blijkt dat de facturen, aanmaningen en briefwisseling op  voormelde wijze werden afgeleverd als een voldoende bewijs.
5.2 Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt eender welke factuur of aanmaning van Bvba Buys, geacht ontvangen te zijn vijf dagen na de factuur – of aanmaningsdatum. Bovendien laat het inboeken van facturen bij bvba Buys toe te vermoeden dat deze facturen verzonden werden. Voor de aflevering van een kopie van een verzonden factuur of enig ander document, is bvba Buys gerechtigd om een administratiekost van € 25,00 per kopie aan te rekenen.
5.3 Elke factuur zonder schriftelijk protest binnen 8 dagen na ontvangst wordt aanzien als definitief aanvaard.

Artikel 6

6.1 Alle verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, zijn contant betaalbaar op de zetel van bvba Buys, tenzij er voorafgaandelijk en schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Ongeacht welke betaaltermijn van toepassing is, zijn alle verschuldigde bedragen, uit welken hoofde ook, steeds netto betaalbaar zonder korting. Alle inningkosten vallen ten laste van de Klant.
6.2 Indien de Klant enig verschuldigd bedrag niet contant dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, heeft bvba Buys van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling recht op een verwijlintrest van 15% per jaar, vanaf de vervaldag tot op de dag van integrale betaling ; deze maandelijkse intrest is volledig verschuldigd voor elke nieuwe kalendermaand die een aanvang heeft genomen.
6.3 In geval van wanbetaling, welke blijkt uit de loutere overschrijding der betalingstermijnen, is de Klant bovenop de in de voormelde paragraaf bepaalde intrest eveneens gehouden tot een conventionele onverminderbare schadevergoeding ter dekking van de administratieve kosten, andere dan het renteverlies, zoals o.m. kosten van administratie, personeel, etc., die gelijk is aan 20 % van elk onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 75,00 en dit zonder dat bvba Buys het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade.
Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden integraal doorgerekend aan de in gebreke blijvende klant.
6.4 De (gedeeltelijke) niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.
6.5 Bij niet-betaling op de vervaldag zal iedere betaling van de Klant eerst worden aangerekend op de kosten en de schadevergoeding, vervolgens op de intresten en tenslotte op de hoofdsom(men).
6.6 Het staat bvba Buys vrij om de inning van haar (achterstallige) facturen over te dragen aan een derde partij, en dit zonder voorafgaande aanmaning en/of ingebrekestelling. Indien bvba Buys  daartoe overgaat, kan de Klant enkel nog bevrijdend betalen op rekening van de derde partij.

Artikel 7

7.1 Geen enkele afstand noch wijziging van deze rechten is mogelijk dan bij een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst ; de gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van enig recht noch de vertraging in dergelijke uitoefening noch enige andere handeling of nalaten kan als enige afstand, opschorting of wijziging van enig recht worden geïnterpreteerd of daarmee gelijkgesteld.

Artikel 8

8.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen bvba Buys en zijn Klant of rechthebbenden zullen met toepassing der onderhavige voorwaarden beslecht worden volgens Belgisch recht.
8.2 Betwistingen voortspruitend uit deze overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid ratione loci van het Vredegerecht van het kanton Halle-Vilvoorde resp. de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Halle, onverminderd het recht van bvba Buys om het geschil aanhangig maken bij de rechtbank bevoegd voor de woonplaats/zetel van de Klant.
8.3 Zonder afbreuk te kunnen doen aan enige voorgaande bepaling, doen de partijen voor welkdanige betekening en/of kennisgeving, keuze van woonplaats, bvba Buys op zijn maatschappelijke zetel, de Klant in de woonplaats of zetel aangeduid in het contract, of bij gebreke daaraan, in de bestelbon waarnaar alle briefwisseling geldig wordt verzonden.
Bvba Buys is niet aansprakelijk voor eventuele schade tengevolge van de niet of de niet tijdige mededeling door de Klant van zijn adreswijziging.

Artikel 9

Huidige Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 juni 2012.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »